Činnost při provádění stavby

Výkon technického dozoru investora (TDI) obvykle zajišťujeme v následujícím rozsahu:

 • seznámení se s dokumentací pro provedení stavby a obsahem dodavatelských smluv,
 • kontrola správnosti, odsouhlasení, orazítkování a podepsání jednoho paré všech
  výkresů, revizních zpráv aj., které budou určujícím závazným podkladem k realizaci
  staveb uvedených v článku I. odst. 1 této smlouvy (prováděcí a výrobní dokumentace
  aj.),
 • odevzdání staveniště dodavateli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,
 • protokolární odevzdání dodavateli stavby základní, směrové a výškové vytyčení
  stavby a napojovacích bodů (el.proud, voda),
 • účast na kontrolním zaměřeni terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací a
  zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety.
 • zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního
  dohledu po dobu realizace výstavby, dozor nad prováděnými pracemi, kvalitou
  a kvantitou dle projektové dokumentace a smlouvy s dodavatelem,
 • vedení kontrolních dnů
 • kontrola dodavatele stavby, zda systematicky doplňuje dokumentaci, podle které se
  stavba realizuje a kontrola správnosti, evidence a zajištění potřebného počtu paré
  dokumentace pro kolaudaci dokončených částí stavby,
 • zajištění a vedení změnového řízení a změnových listů pro každou změnu vůči
  schválené dokumentaci či uzavřené smlouvě s dodavatelem projektových prací
  či stavby, zajištění správnosti vyplnění změnového listu a předložení těchto listů
  mandantovi k odsouhlasení,
 • zajištění všech potřebných dokumentů a povolení v procesu výstavby,
 • uplatňování práv ze závazkových vztahů,
 • předkládání dodatků a změn mandantovi s vlastním vyjádřením k věcné a cenové
  správnosti,
 • o všech závažných okolnostech neprodleně informovat mandanta,
 • řízení procesu výstavby v zastoupení mandanta,
 • sestavování a aktualizace řídících harmonogramů výstavby, koordinace
  dodavatelských prací v rámci přijatého dodavatelského systému,
 • kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem,
  upřesnění rozsahu prací dle skutečnosti v součinnosti s dodavatelem,
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich
  soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání s písemným
  stanoviskem k úhradě mandantovi,
 • kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
  nepřístupnými a v souladu s uzavřenými smlouvami přejímka ukončených prací
  a zapsání výsledku kontroly či přejímky do stavebního deníku,
 • odevzdání připravených prací dalším dodavatelům stavby (smluvním partnerům
  mandanta) na navazující činnosti,
 • spolupráce s pracovníky projektanta, zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování
  souladu realizovaných dodávek a prací s dokumentací,
 • spolupráce s mandantem, se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby
  při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace,
 • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných dodavateli
  stavby (v souladu se závaznými předpisy, s ČSN a s technologickými postupy výrobců
  aj.) a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty,
  atesty, protokoly apod.), u dodávek zajistí kontrolu zkoušek a atestů před jejich
  zabudováním,
 • sledování vedení stavebních montážních deníků v souladu s obecnými předpisy
  a s podmínkami, uvedenými v příslušných smlouvách,
 • hlášení mandantovi a po oznámení mandantovi hlášení státní správě
  o archeologických nálezech,
 • spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí,
 • uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
  dokončené stavby,
 • pravidelnou kontrolu dodržování hygienických předpisů, předpisů o požární ochraně
  a ochraně životního prostředí, bezpečnostních předpisů či smluvních ujednání, a to
  včetně zajištění potřebné fotodokumentace k prokázání nedostatků dodavateli stavby,
 • kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,
 • příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,
 • příprava či zajištění všech potřebných podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, pro
  kolaudaci nebo jejích částí, přejímání dokončených stavebních výkonů a zhotovení
  soupisu vad a nedodělků,
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků vyplývajících z přejímek dokončených
  stavebních výkonů a dohled nad jejich odstraňováním ve stanovené lhůtě a kvalitě,
 • kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
 • zajištění povolení záborů v místě určeném mandantem dle potřeb dodavatele stavby
  a kontrola oprávněnosti časového trvání a plošné výměry záborů,
 • zastupování zájmů investora vůči dotčeným orgánům státní správy a vůči majitelům
  sousedních pozemků a nemovitostí.
 • pravidelné týdenní zprávy mandantovi o průběhu stavby
 • garance sjednané ceny (při zachování stejného objemu zakázky jako při zadání)