Inženýrská činnost

1) Inženýrská činnost související s projednáním návrhu stavby (studie)
Kontrola projektové dokumentace návrhu stavby a vypracování k ní písemného stanoviska
pro mandanta, specifikace potřebných podkladů a dokladů k územnímu řízení, podrobná
specifikace potřebných posudků, průzkumů rozborů, výškopisného a polohopisného zaměření
stavby atd. nutných pro zpracování návrhu stavby a nutných pro další stupně projektové,
zajištění potřebných mapových podkladů, výpisu z evidence nemovitostí, projednání návrhu
stavby (studie) s důležitými dotčenými orgány státní správy ve spolupráci s vybraným
architektem. Dohled nad zapracováním požadavků, či připomínek úřadů do dalšího stupně
dokumentace. Projednání možných napojovacích míst ve spolupráci s příslušnými
projektanty-specialisty, zjištění kapacity a průběhu inženýrských sítí, zjištění rozsahu
účastníků řízení.

2) Inženýrská činnost související s vydáním Rozhodnutí o umístění stavby
Kontrola projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a vypracování k ní
písemného stanoviska pro mandanta, Obstarání všech stanovisek dotčených orgánů státní
správy a správců sítí, projednání dokumentace s účastníky řízení, vypracování návrhu
na vydání územního rozhodnutí, obstarání Rozhodnutí o umístění stavby.

3) Inženýrská činnost související s obstaráním stavebního povolení
Kontrola projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a vypracování k ní
písemného stanoviska pro mandanta, analýza výsledků dosažených v předchozím stupni
a stanovení podmínek, za kterých bude dosaženo souladu mezi dokumentací pro stavební
řízení a dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, obstarání dokladů a vyjádření
veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání stavebního povolení, vypracování
žádosti o stavební povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí, kontrola
doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření, účast
při stavebním řízení, obstarání stavebního povolení, kontrola zapracování podmínek
stavebního povolení do dokumentace.

4) Spolupráce po dokončení stavby obsahuje:

 • Příprava a zajištění přejímacího řízení po dokončení stavby, zhotovení soupisu vad
  a nedodělků,
 • inženýrská činnost spojená s posouzením vlivu stavby na životní prostředí (EIA).
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu z předání stavby
  ve stanovené lhůtě a kvalitě,
 • Zajištění prohlídky stavby před kolaudací s dotčenými orgány státní správy v zájmu
  hladkého průběhu kolaudačního řízení.
 • Spolupráci a účast při kolaudačním řízení stavby a následně zajištění kolaudačních
  rozhodnutí.
 • Kontrola odstraňování kolaudačních závad ve stanovené lhůtě a kvalitě,
 • Zajištění zpracování geometrického plánu dokončené stavby a provedení vkladu do
  katastru nemovitostí spolu s kolaudačním rozhodnutím,
 • Kontrola a spolupráce při vypracování závěrečného vyúčtování stavby,
 • Ekonomického vyhodnocení stavby,
 • Dohled nad odstraňováním závad zjištěných v záruční lhůtě, včetně posouzení
  oprávněnosti uplatnění těchto závad a určení původce těchto závad.

  5) Další činnosti neobsažené ve výše uvedených výkonech:
   
 • správní poplatky za vydání veškerých správních rozhodnutí
 • projektová dokumentace,
 • geodetická zaměření,
 • veškeré studie (rozptylové, exhalační, osvícení, hlukové, intenzity automobilové
  dopravy apod.),
 • případné výdeje spojené s uzavíráním smluv s jednotlivými majiteli pozemků,
 • inženýrská činnost spojená s posouzením vlivu stavby na životní prostředí (EIA).