Projektová činnost

Rozsah projektové dokumentace vychází z platného stavebního zákona, z druhu, z náročnosti
či z účelu využití stavby. Dle konkrétních podmínek může být rozsah požadované projektové
dokumentace redukován či jednotlivé výkony můžou být sloučeny.

Dílo se člení při maximálním rozsahu na tyto části:

1. zhotovení Návrhu stavby celkového řešení.
V rámci této části plnění projektant vypracuje větší počet studií, ze kterých si klient
vybere jednu. Projektant zapracuje do vybrané studie veškeré připomínky klienta.
Po odsouhlasení vybrané studie klientem projektant zpracuje na základě odsouhlasené
studie návrh stavby a nechá si odsouhlasit cílovou představu klientem. Návrh stavby bude
projektant konzultovat dle potřeby s vybranými orány státní správy a správci sítí. Návrh
stavby může obsahovat i odborný odhad investičních nákladů předmětu díla.

2. zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále též „DÚR“).
V rámci této dílčí části díla projektant vyhotoví dokumentaci v rozsahu nutném pro vydání
územního rozhodnutí, a to v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.
Plnění této části obsahuje předjednání dokumentace s vybranými orgány státní správy či
dodavateli energií. Stejně tak obsahuje zapracování připomínek dotčených orgánů státní
správy, správců jednotlivých inženýrských sítí, účastníků územního řízení a dalších
veřejnoprávních orgánů či institucí do čistopisu dokumentace, přikládané k návrhu
na vydání ÚR.

3. zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního (dále též „DSP“).
V rámci této dílčí části díla projektant vypracuje dokumentaci v rozsahu nutném
pro vydání stavebního povolení, a to v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními
předpisy. Plnění této části obsahuje projektantovo předjednání dokumentace s vybranými
orgány státní správy či dodavateli energií. Stejně tak obsahuje zapracování připomínek
dotčených orgánů státní správy,správců jednotlivých inženýrských sítí, účastníků
územního řízení a dalších veřejnoprávních orgánů či institucí do čistopisu dokumentace,
přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení. Součástí dokumentace může být dle
potřeby projekt POV, zařízení staveniště a odpadového hospodářství, stejně tak
dokumentace odstranění stávajících objektů. Součástí dokumentace může být oceněný
položkový výkaz výměr.

4. zhotovení dokumentace pro provedení stavby (dále též „DPS“).
V rámci této dílčí části díla projektant vypracuje dokumentaci, která určuje stavbu
do technických architektonických a ekonomických podrobností, které jednoznačně
vymezují předmět díla, jeho hmotové, materiální, stavebně technické, technologické,
dispoziční a provozní vlastnosti a jakost díla a instalovaných zařízení Tato dokumentace
bude předána s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy (tabulky dveří, oken,
hliníkových, ocelových, klempířských, dřevěných aj. výrobků atd. Součástí této
dokumentace bude položkový výkaz výměr ( slepý a oceněný).

5. provádění autorského dozoru.
Projektant na stavbě vykonává autorský dozor nad zhotovením dílenské a případné jiné
dokumentace zpracované dodavatelem stavby a autorský dozor stavby po celou dobu
provádění stavby. V rámci této fáze bude projektant během provádění stavby na základě
výzvy klienta s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dozor a jednat
v jeho zájmu.