Činnost související se zadáním stavby dodavateli

Jedná se o spolupráci při zpracování zadávacích podkladů, ověření správnosti podkladů pro
výběr dodavatele, ve spolupráci s mandantem organizování prohlídky stavby se zájemci,
předání projektové dokumentace zájemcům, vypracování návrhu smlouvy o dílo, získání a
podrobné vyhodnocení nabídek dodavatelů v rozsahu stanoveném mandantem, jednání
s dodavateli v rozsahu stanoveném mandantem, doporučení nejvýhodnější nabídky, která
bude respektovat zájmy mandanta.